Selecteer de taal

Wij zijn gesloten van 12 juli tot en met 4 augustus 2024.
Op maandag 5 augustus zijn we terug.  

Fijne vakantie!

Privacybeleid

Privacybeleid van de website van Fula bv

Fula HECHT GROTE WAARDE AAN UW PRIVACY

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 2 mei 2018

Fula is zich bewust van uw bezorgdheid in verband met persoonlijke gegevens welke u toevertrouwt via deze website van Fula. Dit privacybeleid licht toe welk soort informatie verzameld en nagetrokken wordt op de website, hoe de informatie gebruikt wordt en met wie de informatie gedeeld wordt. U kan tevens de Principes van Privacy van Fula nakijken, waarin wordt uitgelegd op welke wijze Fula zich inzet om de privacy van klanten en werknemers online en offline te beschermen. In het geval dat er zich onregelmatigheden zouden voordoen, met betrekking tot dit beleid en de Principes van Privacy aangaande privacy online, zullen de bepalingen van dit beleid van toepassing zijn.

Verzameling van gegevens.

Fula verzamelt twee soorten informatie over de gebruikers van deze website; “Persoonlijke Informatie” (waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, telefoonnummer en e-mail adres) en niet-persoonsgebonden informatie en anoniem “Gezamenlijke Informatie” (zoals informatie over het aantal gebruikers dat onze website bezoekt). Alleen tenzij u ons op vrijwillige basis deze informatie verstrekt of tenzij de informatie verzameld wordt via cookies op de manier zoals beschreven in dit beleid, zal Fula geen “persoonlijke gegevens” in verband met uw gebruik van deze website verzamelen.

Gelieve deze overeenkomst aandachtig te lezen zodat u de correctheid kan nagaan van elke persoonlijke informatie dat wij van u tot onze beschikking hebben en tevens na te gaan hoe u Fula kan verzoeken om uw persoonlijke gegevens aan te passen of te vernietigen.

Om aan uw verzoek tot informatie te kunnen voldoen, vragen wij u uw naam, titel, bedrijf met hetwelk u een connectie heeft, postadres, telefoonnummer en e-mail adres, door te geven. U kan op geheel vrijwillig basis ook de beste tijd om door ons gecontacteerd te worden, vermelden, de jaarlijkse inkomsten van het bedrijf waarmee u een connectie heeft, het aantal werknemers van het bedrijf waarmee u een connectie heeft, en andere van toepassing zijnde gegevens [indien zulke gegevens van toepassing zijn voor de informatie die u van ons verzocht].

Gebruik van de verzamelde gegevens.

Wij zullen de informatie welke u verstrekt gebruiken (a) om Uw specifieke verzoeken te kunnen beantwoorden; (b) om op uw verzoek, u bijkomende informatie toe te sturen met betrekking tot Fula en haar diensten die u interessant zou kunnen vinden; (c) in het beheer van de website en (d) zoals beschreven in deze overeenkomst; (e) Voor algemene bedrijfsdoeleinden zoals administratie, marketing en verkoop; (f) In het kader van een mogelijke of daadwerkelijke fusie, overname of verkoop van de gehele onderneming of een deel daarvan; (g) om te voldoen aan de wet en regelgeving.

Fula kan van tijd tot tijd uw persoonlijke informatie overdragen aan marketingadviseurs, desgevallend zullen de adviseurs het verbod opgelegd worden om uw persoonlijke gegevens te gebruiken hetzij met betrekking tot de gegevens die ze nodig hebben om Fula bij te staan in de verkoop van haar diensten en producten. Van hen wordt vereist dat ze de bepalingen van deze overeenkomst navolgen.

Het gebruik van cookies en andere technologieën.

Algemeen – Wanneer U onze Site bezoekt, wordt informatie met betrekking tot uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres en domeinnaam via dewelke u toegang verkreeg tot de website (bv. Google.be) verzameld. Bovendien kunnen we informatie verzamelen met betrekking tot uw besturingsgedrag, zoals het aantal keren dat u de website bezocht, de datum waarop u de site bezocht en de tijdspanne welke u gebruikte om de site te bekijken. Bovendien kan Fula uw reacties op advertenties, e-mails en de inhoud van de website van Fula nagaan om te bepalen of u geschikt bent om HTML-gebaseerde e-mails te ontvangen, te weten te komen hoeveel gebruikers hun e-mail lezen en om onze server toe te laten om statistieken bij te houden met betrekking tot een e-mail campagne van Fula. Deze informatie wordt uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt, meer bepaald voor het beheer van onze website en ter verbetering van de werking ervan, het is tevens een hulpmiddel om onze communicatie op uw behoeften te kunnen afstemmen waarbij we de dienstverlening en de gebruiksvriendelijkheid van onze site verbeteren. De verzameling van zulke informatie, hetzij door ons, hetzij via de data-verzamelaars is onderhavig aan de bepalingen zoals uiteengezet in deze overeenkomst.

Het gebruik van GIF-documenten – ter aanvulling van onze eigen cookies, gebruiken we pixels, of transparante GIF-documenten op onze sites om onze online marketing via advertenties en e-mails beter te beheren. Deze GIF-documenten worden voorzien door één of meerdere dienstverleners, al naargelang onze aanduidingen met betrekking tot hun doelgebruik. De documenten laten ons en onze dienstverleners toe te achterhalen welke advertenties en e-mails u tot onze site brachten en op welke wijze u gebruik maakt van de site.

Voorbeelden van de manier waarop Fula en onze derde dienstverleners deze GIF-documenten gebruiken, omvatten:

 • het nagaan van reacties van klanten op onze advertenties, e-mails en de inhoud van de site;
 • het bepalen van uw mogelijkheid om e-mail boodschappen te ontvangen op HTML basis. Deze mogelijkheid helpt ons en onze dienstverleners om u e-mail te versturen in een formattering die u kan lezen;
 • het kunnen nagaan van het aantal gebruikers die de e-mail opendoen, waardoor onze dienstverleners ons gezamenlijke statistieken kunnen leveren aangaande e-mail campagnes.
 • het toelaten om onze online interactie beter af te stemmen ter verbetering van onze klantendiensten en technische functies van de site en aanbiedingen en promoties te voorzien waarvan wij veronderstellen dat ze uw interesse wegdragen, dit alles alleen mits uw toestemming om dergelijke e-mails te ontvangen.

Om deze of andere activiteiten uit te voeren, worden uw persoonlijke gegevens welke u ons eerder verschafte (zoals bv. uw naam en e-mail adres), gekoppeld aan de informatie over hoe u op onze Site terechtkwam en op welke manier u de site terug verliet, welke ons verstrekt wordt door de GIF-documenten.

Uw recht om cookies te weigeren

Bij uw eerste bezoek aan de Website krijgt u door middel van een pop-up box de mogelijkheid om het gebruik van cookies te accepteren of te weigeren. U krijgt informatie over welke cookies Fula op haar websites gebruikt, evenals informatie over hoe u het gebruik van cookies kunt beheren. U kunt ervoor kiezen het gebruik van cookies te weigeren. Dit kan er echter toe leiden dat de gebruiksmogelijkheden van de website beperkt worden.

De gegevens die we vrijgeven.

Volgens toepasbare wet, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven en gedeeld door ons en onze dienstverleners (zoals hierna uiteengezet):

 • Tussen Fula en haar verwante bedrijven;
 • Aan niet-verwante derde partijen welke gecontracteerd zijn voor bepaalde diensten voor of ten behoeve van Fula (Dienstverleners), en van deze derde partijen wordt vereist dat ze de vertrouwelijkheid van uw gegevens handhaven. (vb. aspecten van de behandeling van Intellectuele Eigendom van Fula voor deze website of andere verkopers welke diensten verlenen van een aard waarnaar verwezen in dit privacy-beleid).
 • Aan een derde partij in verband met een voorgestelde of effectieve verkoop, samensmelting, of overdracht van het gehele of gedeeltelijke bedrijf of afdeling;
 • Aan andere personen welke hiertoe toegestaan zijn of welke vereist zijn de gegevens te verkrijgen op basis van toepasselijke wet of regels.

Elke toegang tot zulke informatie zal beperkt zijn tot het doel waartoe zulke informatie verschaft werd aan ons of onze dienstverleners. Fula, haar verwante bedrijven en dienstverleners bevinden zich op wereldwijde basis. Dienvolgens kunnen uw persoonlijke gegevens overgedragen worden aan landen waar een ander niveau van privacybescherming, dan dat van België of uw land of verblijfplaats, geldt. Bijvoorbeeld, indien u Fula om bepaalde diensten verzoekt welke behandeld worden in Frankrijk of Nederland, zal Fula uw verzoek doorsturen naar de locatie van Fula in deze betreffende landen. Fula zal, op uw verzoek, u gedetailleerd op de hoogte brengen naar welke firma’s en landen uw gegevens doorgestuurd werden.

Links en websites van derden.

Dit beleidsdocument is alleen van toepassing op de website. Op deze website vindt u links zowel naar onze verwante websites als naar websites welke niet met ons verwant zijn. Deze links bevatten toegang tot de inhoud, producten en dienstverleningen van zulke verwante en niet-verwante sites. In sommige gevallen verloopt de toegang tot onze sites via een “naadloze ervaring” (“seamless experience”) en lijken deze sites deel te zijn van onze website. Hoewel sommige van de entiteiten welke deze sites handhaven gecontracteerd zijn door Fula, verzoeken wij u met aandrang om u te informeren aangaande het privacybeleid en andere bepalingen voor elke site welke gekoppeld is aan onze website, alvorens uw persoonlijke gegevens door te geven.

Hoe U kan verkiezen om niet langer berichten van Fula te ontvangen.

U bent gerechtigd om Fula te verzoeken om:

 • U te voorzien van een kopie van uw persoonlijke gegevens welke zij bezit;
 • de stopzetting van het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden, in haar geheel of gedeeltelijk, zoals U ons aangeeft;
 • elke fout te verbeteren in uw persoonlijke gegevens;
 • uw persoonlijke gegevens aan te passen waar nodig.

Indien u een kopie van uw persoonlijke gegevens welke wij in ons bestand hebben en welke ons werd bezorgd via de website, wenst te ontvangen of indien u verkiest om niet langer onze berichten in verband met marketing wenst te ontvangen, gelieve ons een verzoek hiertoe te versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk naar de Marketingafdeling van Fula bv, Heppensesteenweg 57, 3945 Ham. Indien deze informatie verkeerd of onvolledig is, gelieve ons dan op de hoogte te brengen door een verzoek te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen alle nodige redelijke stappen ondernemen om deze onmiddellijk te corrigeren of aan te passen (tenzij er verdere informatie vereist is om dit verzoek te kunnen uitvoeren). U kan ons tevens verzoeken om uw naam en andere persoonlijke gegevens te verwijderen van ons gegevensbestand. In elk van de voorafgaandelijke scenario’s, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om onmiddellijk aan uw verzoek te voldoen, behoudens wettelijke of andere van toepassing zijnde beperkingen.

Kennisgeving van veranderingen.

Fula mag, op eigen initiatief, dit beleid op elk moment op een regelmatige manier aanpassen via het publiceren van het aangepaste beleidsdocument op deze website. Indien we in dit beleidsdocument substantiële veranderingen toebrengen in verband met het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zullen we u op de hoogte brengen via e-mail of postbrief en u de keuze bieden om het aangepaste beleidsdocument al dan niet te aanvaarden. Eens de veranderingen in voege treden, zullen alle nieuwe verzamelde persoonlijke gegevens onderworpen zijn aan de bepalingen van dit nieuwe beleidsdocument. Alle eerder verzamelde persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden in overeenstemming met uw al dan niet aanvaarden van het nieuwe beleidsdocument. (Indien u het aangepaste beleidsdocument aanvaardt, zullen uw persoonlijke gegevens gebruikt worden in overeenstemming met dit nieuwe beleidsdocument. Indien u opteert om het nieuwe beleidsdocument niet te aanvaarden, dan zullen uw persoonlijke gegevens gebruikt worden in overeenstemming met het eerdere beleidsdocument). Indien er geen substantiële veranderingen, welke onze behandeling van uw persoonlijke gegevens beïnvloeden, gemaakt werden aan dit beleidsdocument dan zal het herziene beleidsdocument van kracht zijn vanaf het moment van publicatie. Desgevallend zal uw bezoek aan of gebruik van onze site aanzien worden als een aanvaarding van het herziene beleidsdocument. Indien u verzocht om marketing en andere materialen te ontvangen, en indien u regelmatig elektronische berichten van ons ontvangt, is het mogelijk dat veranderingen aan ons beleidsdocument u via e-mail zullen worden doorgestuurd. Wij raden u ten zeerste aan om regelmatig deze pagina op de website te consulteren en in het bijzonder voorafgaandelijk aan het doorgeven van uw persoonlijke gegevens via deze website. Dit beleidsdocument mag uitsluitend worden gewijzigd mits de schriftelijke toestemming van Fula. De laatste aanpassing van dit beleidsdocument vond plaats op 2 mei 2018.

Fula hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Hiertoe heeft Fula een beleid en procedures in verband met technologie en beveiliging ingevoerd, welke aangepast zijn aan de aard van de gegevens, om het risico van accidentele vernietiging of verlies, of de niet toegelaten bekendmaking of ongeoorloofde toegang tot zulke gegevens te voorkomen. Persoonlijke gegevens verzameld via deze website worden bewaard op de servers in de Verenigde Staten van Amerika en in België, deze servers zijn onderworpen aan het IT-veiligheidsbeleid –en procedures van Fula. Indien U zich in een ander rechtsgebied bevindt dient U er zich gewaar van te zijn dat eens uw persoonlijke gegevens verzameld zijn, deze overgebracht worden naar onze servers, en dat de Verenigde Staten van Amerika op dit ogenblik nog niet beschikt over eensluidende Wetten op Gegevensbescherming.

Toegang, bemiddelen, handhaving en aansprakelijkheid

Als U vragen of klachten heeft over onze naleving van dit Privacybeleid of als u gebruik wenst te maken van uw recht tot inzage, informatie, verbetering, inzage, aanvulling, verwijdering, afscherming of verzet, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen klachten en geschillen met betrekking tot dit beleid onderzoeken en proberen op te lossen.

Noodzakelijk gegevensdoorgifte

Fula mag persoonsgegevens doorgeven als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om te voldoen aan een rechtmatig verzoek door de nationale autoriteiten van een land. Hieronder moet onder meer worden begrepen: de nationale veiligheid en het handhaven van de wet of het beschermen van onze rechten en/of eigendommen.

Kinderen.

Fula hecht grote waarde aan de veiligheid van kinderen welke het internet gebruiken en zal nooit intentioneel persoonlijke gegevens van minderjarigen (kinderen onder de 13 jaar of elke andere leeftijd bepaald onder de locale rechtgeving) verzamelen [zonder voorafgaandelijke en verifieerbare ouderlijke toestemming]. Indien we merken dat een minderjarige tracht persoonlijke gegevens te verstrekken of persoonlijke gegevens verstrekt heeft via onze site, zullen we de gebruiker verwittigen dat we zijn /haar persoonlijke gegevens niet kunnen aanvaarden. We zullen dan elk zulke persoonlijke gegevens verwijderen van ons gegevensbestand.

Vragen aangaande dit beleid.

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer +32 11 18 21 21. Ook kan contact met worden opgenomen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk op Fula bv, Heppensesteenweg 57, 3945 Ham.

De Principes van Privacy van Fula.
Fula verbindt zich tot het volgende:

 • Fula zal zich beperken tot het verzamelen van gegevens welke zij nodig acht. Fula verzamelt gegevens van haar gewaardeerde klanten, dewelke haar in de mogelijkheid stellen om klantenbestanden te beheren, marketinggegevens te creëren in verband met de dienstverleningen en producten van Fula, om “white pages” aan te bieden met artikels welke nuttig zouden kunnen zijn voor klanten, bepaalde informatie te verkrijgen om de website van Fula beter te beheren en te verbeteren, en om aan alle nodige juridische vereisten te voldoen. Onze klanten worden door ons op de hoogte gehouden over het soort informatie dat we verzamelen alsook op welke manier deze informatie gebruikt zal worden.
  Fula verzamelt gegevens van haar gewaardeerde werknemers, welke haar in de mogelijkheid stellen om werknemersvoordelen en gerelateerde werknemersvoorzieningen te beheren, dit voor personeelsbeleid en personeelstrainingen en voor immigratie doeleinden, alsook om te voldoen aan alle regulatieve of juridische vereisten.
 • Klanten dienen “aan te duiden of ze het beleidsdocument al dan niet aanvaarden” alvorens Fula gebruik kan maken van de informatie voor klanten welke zich op de website bevindt. U heeft de keuze om te bepalen of u Fula informatie verschaft welke zij kan gebruiken met als doel u informatie toe te sturen, hetzij telefonisch, via fax of via e-mail. Op elk moment heeft u de keuze om te bepalen dat u deze gegevens niet langer wenst te laten gebruiken en Fula zal naar best vermogen onmiddellijk staken met het verwerken van de eerder door u verschafte persoonlijke gegevens. Wat betreft de offline activiteiten van Fula, kan de klant via eenvoudig schriftelijk verzoek aan Fula laten weten dat zij/hij niet langer de bijkomende informatie van Fula op prijs stelt. (de keuze welke bepaalt dat u niet langer wenst dat Fula deze gegevens gebruikt) en Fula zal naar best vermogen onmiddellijk aan zulk verzoek voldoen.
 • Fula gebruikt veiligheidsprocedures. Fula zorgt ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen welke zij geschikt acht en in overeenstemming met de aard van de persoonlijke gegevens welke onze klanten of werknemers aan Fula verstrekken. Fula streeft ernaar om ongeoorloofde toegang te vermijden, een correct gegevensbestand te onderhouden , te verzekeren dat er geen onrechtmatig gebruik van de gegevens wordt gemaakt en dat professionele industriële maatstaven worden gehanteerd als bescherming tegen het verlies, misbruik of aanpassingen van de gegevens welke Fula ter beschikking heeft voor haar diensten en gegevensverwerking.
 • Vrijgeven van informatie. Naast het gebruik van de gegevens van klanten of werknemers om aan bepaalde verzoeken van haar respectievelijke klanten of werknemers te voldoen, verstrekt Fula de aan haar toevertrouwde gegevens indien dit vereist wordt door de wet of door wetsverordeningen. Bijkomend kan Fula bepaalde gegevens verstrekken, met haar verwante bedrijven of met niet verwante derde partijen die gecontracteerd zijn door Fula om bepaalde diensten voor of ten behoeve van Fula te verschaffen (Dienstverleners). (welke gehouden zijn om de beleidsdocumenten met betrekking tot de privacy en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, na te leven). Tevens kunnen er gegevens verstrekt worden aan derde partijen in verband met een voorgestelde of effectieve verkoop, samensmelting of overdracht van een deel van het bedrijf of van een afdeling.
 • De verwachtingen van Fula vanwege haar dienstverleners. Dienstverleners van Fula kunnen toegang hebben tot het persoonlijke gegevensbestand van Fula verstrekt door onze klanten of werknemers, om bepaalde diensten te verlenen aan Fula. Fula verwacht van deze dienstverleners dat zij de principes van privacy zoals hierin uiteengezet, bij het verkrijgen van toegang tot de persoonlijke gegevens van klanten of werknemers, in acht nemen. Als deel van de procedure tot selectie van haar dienstverleners welke zij aanvaardt als bedrijfspartners, speelt de verbintenis tot privacy en veiligheid een belangrijke rol.
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.